Skip to main content

Disclaimer

Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
Nederland
 
groeivooruit.nl
contact@groeivooruit.nl
 

1. Algemeen

A. Toepassingsgebied

 1. Deze disclaimer geeft aan onder welke voorwaarden wij de informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening aan jou als bezoeker van de website aanbieden.
 2. De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening op: groeivooruit.nl, hierna: “website”. Deze website wordt beheerd door Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle. 
 3. Jouw gebruik van de website, informatie op deze website of aangeboden aanverwante dienstverlening op de website, is onderhevig aan de voorwaarden die door Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle zijn gesteld in deze disclaimer. 

2. Aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

 1. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle betracht alle mogelijke zorg om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren, aan te vullen en eventuele onjuistheden ongedaan te maken.

B. Beperking aansprakelijkheid

 1. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle jou geen garantie of recht op aanspraak bieden, voor wat betreft de juistheid van de op de website opgenomen informatie.
 2. Alle informatie op de website is vrijblijvend. Voor wat betreft eventuele prijzen voor producten of dienstverlening geldt dat deze zijn opgenomen onder het voorbehoud van mogelijke type-, taal- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten geldt eveneens beperkte aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid van dit artikel (2 B onder i).
 3. Dergelijke fouten kunnen Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle niet binden. De informatie op de website kan niet als concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst worden verstaan.

C. Bij hyperlinks

 1. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de daarop aangeboden producten of diensten.
 2. De onder punt A genoemde zorgvuldigheidseisen zijn onverkort van toepassing op content dat via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de website van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle. De informatie op dergelijke websites wordt door Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 3. Op andere websites linken naar de website groeivooruit.nl is toegestaan, op voorwaarde dat dit de goede naam van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle niet aantast.

3. Auteursrechten

A. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle als rechthebbende

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, betreffende de informatie en andere inhoud op de website berusten bij Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan werken van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, tenzij gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.

B. Uitzonderingen

 1. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle.
 2. Uitdrukkelijke toestemming is niet vereist voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is jouw recht om onze materialen op een passende wijze, onder andere maar niet uitsluitend, met deugdelijke bronvermelding naar de website van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle te citeren.

4. Overig

A. Wijzigingen

 1. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en/of aanverwante aangeboden dienstverlening, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Je kunt periodiek nagaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

B. Vragen

 1. Bij vragen kun je contact opnemen via: contact@groeivooruit.nl.

C. Versie

 1. De huidige versie van deze disclaimer is 20240615.